Правила и условия

Preču pasūtījuma un pirkuma līguma noteikumi

1. Pircējam veicot pasūtījumu, spēkā stājas Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgums, kura noteikumi ir saistoši abām līgumslēdzējpusēm. Ja Pircējs veic preču pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.

2. Saņemot Pircēja uzdevumu, Pārdevējs noformē pasūtījumu, kurā iekļauti preces pirkuma un piegādes noteikumi, kā arī norādīts drošības naudas apmērs. Kad drošības nauda pasūtījumā norādītajā apmērā saņemta, Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi. Līdzko parakstīts preces pārdošanas-pirkšanas dokuments, pircējs apmaksā atlikušo līguma summas daļu. Preces izsniegšanas un saņemšanas faktu abas puses – Pārdevējs un Pircējs – apliecina ar parakstu uz pavadzīmes.

3. Darījums notiek, balstoties uz pavadzīmē norādītajām cenām par preci, kā arī ar iegādi saistītajiem pakalpojumiem. Šī summa ar nodokļiem veido preces gala cenu jeb līguma summu. Pircējs maksā preces piegādes pavadzīmē norādīto līguma summu saskaņā ar pavadzīmē norādīto kārtību un termiņiem. Saņemtā drošības nauda tiek iekļauta līguma summā.

4. Līguma summas apmaksas diena ir tā, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā kasē. Pircēja uzdevumā maksājumu tiesīga veikt arī trešā persona. Šajā gadījumā maksājumā jānorāda pavadzīme, par kuru tiek veikts maksājums, kā arī informācija par Pircēju.

5. Prece par Pircēja īpašumu kļūst brīdī, kad tas ir nomaksājis līguma summu un citus iespējamos maksājumus un prece ar pavadzīmi un kases čeku ir nodota Pircējam. Vienlaikus ar īpašumtiesībām uz Pircēju pāriet arī preces bojāšanas risks, atbildība par mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas, kā arī kopšanas instrukcijas neievērošanu.

6. Grozīt pasūtījumu puses var, tikai rakstiski vienojoties. Šajā gadījumā Pārdevējs no saņemtās drošības naudas ietur izdevumus, kas saistīti ar pasūtījuma grozījumiem. Speciāla pasūtījuma gadījumā drošības nauda tiek zaudēta.

7. Pircējam par preci pilnībā ir jānorēķinās un tā jāsaņem piecu darbdienu laikā no paziņojuma par preces piegādi uz Pārdevēja veikalu vai noliktavu saņemšanas. Pārdevējs par pienākumu saņemt preci paziņo telefoniski uz numuru, kas norādīts Pircēja pasūtījumā. Ja Pircējs kavējas ar pilnīgu apmaksu vai saņemšanu ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām, līgums tiek uzskatīts par lauztu un Pircējs zaudē drošības naudu. Par katru kavēto atmaksas un saņemšanas dienu Pircējs Pārdevējam maksā līgumsodu par katru dienu 0,5% apmērā no līguma summas. Līguma laušana Pircēju neatbrīvo no līgumsoda atmaksas. Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no drošības naudas un/vai līguma summas.

8. Pircējs apliecina, ka persona, kas saņem preci, ir pilnvarota to darīt, kā arī parakstīt saistītos dokumentus – pasūtījumu, pavadzīmi, pieņemšanas-nodošanas aktu u. c. Pircēja vai tā pārstāvja paraksts ir apliecinājums, ka līgums no Pārdevēja puses ir izpildīts un Pircējs preci ir saņēmis saskaņā ar līguma nosacījumiem – attiecīgajā sortimentā, daudzumā un iepakojumā.

9. Pie preces saņemšanas Pircējs pārliecinās par tās atbilstību līgumam. Konstatējot defektu vai neatbilstību, Pircējs Pārdevējam iesniedz rakstiski noformētu pretenziju, kā arī pavadzīmē tiek izdarīta atzīme, norādot neatbilstības raksturu un apmēru. Ierakstu ar parakstu apliecina abas puses. Ja neatbilstība līgumam, kas varēja tikt atklāta jau pie preces saņemšanas, netiek uzreiz arī dokumentēta, Pircējs zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas.

10. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja izvēli. Parakstot līgumu, Pircējs apliecina, ka ir realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu brīvu gribu, saņēmis pilnu informāciju par Preci, tostarp par iepakojuma veidu, transportēšanas gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.c., un iegādājies tieši tādu mēbeli, kādu vēlējās un kas atbilst viņa vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

11. Pircējs ir informēts, ka Prece atkarībā no ražotāja var būt gan samontēta, gan iepakojumā. Pārdevējam nav pienākuma mēbeli samontēt. Tas ir maksas pakalpojums, par ko līgumā var būt iekļauta vienošanās un noteikta cena. Ja Pircējs no šāda pakalpojuma atsakās, viņš uzņemas pilnu atbildību par pašrocīgās montāžas kvalitāti. Pircējs uzņemas atbildību par pienācīgu mēbeles ekspluatāciju un piekrīt nosacījumam, ka garantijas saistības atteicas tikai uz tiem defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ.

12. Pārdevējs preci piegādā divu nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas. Dažos gadījumos pasūtījuma izpilde var ilgt arī līdz 2 (diviem) mēnešiem no tā izdarīšanas brīža. Šādā gadījumā Pārdevējs Pircēju savlaicīgi informē un vienojas par piegādes laiku. Ja kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas, līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Šajā gadījumā Pārdevējs Pircējam atgriež visu saņemto naudu.

Mēbeļu transportēšanas, kā arī ekspluatācijas un kopšanas instrukcija

Mēbeļu transportēšana, izsaiņošanas un montāža.

1. Pārvadājot un uzglabājot nepieļaut mēbeļu nonākšanu mitrā vidē. Preci nedrīkst mest vai pārvietojot bojāt, uz tās aizliegts kāpt vai novietot smagumus.

2. Izsaiņojot preci, nedrīkst lietot asus priekšmetus, kas varētu mēbeles bojāt. Pārbaudiet iepakojuma stāvokli un satura komplektāciju. Oriģinālo iepakojumu saglabājiet līdz pat montāžas beigām. Montāžas instrukciju uzglabājiet visu mēbeles garantijas laiku.

3. Ja atklājas neatbilstība vai ražošanas defekts, nekādā gadījumā nesāciet montāžas darbus. Šādā gadījumā Pircējam jāspēj Pārdevējam uzrādīt nemontētu preci oriģināliepakojumā.

4. Nolūkā nepieļaut deformāciju mēbeles jāmontē saskaņā ar instrukciju uz līdzenas virsmas. Uz šādas pat virsmas jānotiek arī turpmākai ekspluatācijai.

Mēbeļu ekspluatācija, kopšana un tīrīšana.

1. Mēbelēm jāatrodas sausās, labi vēdināmās telpās ar ieteicamo temperatūru +10⁰.. +30⁰C robežās un gaisa mitrumu 50–70%. Tas novērsīs pelējuma veidošanos. Mēbeles nedrīkst novietot siltuma avotu tuvumā, kā arī nav vēlams, lai tās būtu tiešos saules staros. Šo nosacījumu neievērošana var novest ne tikai pie balēšanas un materiāla bojājuma, bet arī deformācijas un īsāka kalpošanas mūža. Jātīra mēbeles regulāri ar sausu, mīkstu drānu, izmantojot piemērotus tīrīšanas līdzekļus. Mēbeles nekādā gadījumā nedrīkst samirkt ūdenī, jāizvairās arī no alkohola, šķīdinātāju un citu ķīmisko vielu nokļūšanas uz mēbeļu virsmas. Par atbilstoša tīrīšanas līdzekļa izvēli ir atbildīgs Pircējs. Ja mēbeles tiek nepareizi koptas un uzturētas, var mainīties to izskats, kā arī materiāla īpašības, kas savukārt var sekmēt plaisu veidošanos.

2. Mēbeles var bojāt gan pārmērīga slodze un mērķim neatbilstoša to lietošana, gan arī dažādi asi un karsti priekšmeti, pastāvīgs mitrums, ūdens un citi šķidrumi.

3. Regulāri sekojiet līdzi tam, vai mēbeļu stiprinājumi ir pietiekami nospriegoti. Ja tā nav, pievelciet tos ciešāk, jo, ilgi un intensīvi lietojot, tie var kļūt vaļīgāki.

4. Esiet uzmanīgi, kopjot gan dabīgās, gan mākslīgās ādas mēbeļu pārklājumu. Ņemiet vērā, ka dabīgās un mākslīgās ādas elementiem var atšķirties krāsas tonis. Nepareizi kopti ādas pārklājumi kontaktā ar krāsotu materiālu, piemēram, džinsa audumu, var mainīt toni. Pārklājumam izvēloties mīkstu pūkainu audumu, jāzina, ka, lai arī cik tas sākumā ir pievilcīgs, ar laiku šāds materiāls ķermeņa svara, mitrumu un siltuma ietekmē noplok, pūkainā virsma atsevišķās vietās kļūst plānāka, noblīvējas, kā rezultātā rodas pleķu efekts. Tā ir audumam raksturīga īpašība un nevar būt uzlūkojama kā defekts. Mīksto mēbeļu pārklājuma deformācija un auduma toņa atšķirības līdz 10% netiek uzskatītas par defektu. Pēc zināma laika dabīgā āda var pastiepties, radot krokas, savukārt spilveni, kā arī atzveltņu polsterējumi un elkoņu balstu spilventiņi ar mīksto pildījumu ar laiku var saplakt un zaudēt savu sākotnējo formu. Spilvenus der regulāri sabužināt, arī mēbeļu elementus iespējams "atdzīvināt", to saturu ar rokām uzirdinot.

5. Ne tikai auduma un mākslīgās vai dabīgās ādas krāsa dažādām mēbeļu partijām var atšķirties, bet arī koka elementu raksts un krāsa niansēs var atšķirties no tās, kāda ir veikala paraugam. Savukārt mīkstajām mēbelēm polsterējums var būt maigāks vai stingrāks atkarībā no auduma veida. Jāņem vērā, ka mīksto mēbeļu sēdvietas zonai un atzveltnēm ir dažāda slodze un auduma spriegojums. Tas rada nevienmērīgu auduma nodilumu un izstaipīšanos, tādēļ tas var nedaudz krokoties. Šādu nepilnību var novērst, ar roku nogludinot virsmu un vaļīgo audumu aizslidinot aiz dīvāna malām.

6. Uzmanīgi rīkojieties, saliekot un izvelkot dīvānu. Pielietojiet vienmērīgu spēku konstrukcijas vidū, nekādā gadījumā neraujiet aiz vienas izvelkamās daļas. Ja vien neesat izvēlējušies šūpuļkrēslu, atcerieties, ka krēsls nav domāts, lai uz tā šūpotos. Tā slodze ir sadalīta uz četrām kājām – nemēģiniet izmantot tikai divas. Nekāpiet uz mēbelēm, neizmantojiet kā batutu vai sporta inventāru. Krēsla un dīvāna mūžu noteikti saīsinās arī paradums sēdēt uz to roku balstiem un atzveltnēm. Ņemiet vērā, ka mīkstie dīvāni, komplekti un dīvāni-gultas ir piemēroti nakšņošanai atsevišķu reizi, bet ne regulāri. Tos tomēr lietojot kā regulāru guļvietu, jārēķinās, ka gan konstrukcija, gan audums ātrāk nolietoties un mēbele zaudēs savu estētisko viesistabas interjera elementa funkciju. Atcerieties, ka strauja, pavirša mēbeļu stumdīšana var izraisīt bojājumus. Ja tomēr mēbeli nepieciešams pārvietot, dariet to uzmanīgi, pieaicinot pietiekami daudz lietpratīgu palīgu. Klienta bojāta prece ir viņa paša atbildība – Pārdevējs par to neuzņemas saistības. Arī garantijas nosacījumi šai gadījumā Pārdevējam nav saistoši.

7. Ņemiet vērā, ka mēbeles nav paredzētas demontāžai un atkārtotai montāžai. Arī šai gadījumā, ja prece tomēr tikusi izjaukta un atkal salikta, garantija nav spēkā. Akciju mēbeļu pārklājumam ir pieļaujami nelieli ārēji defekti.

Garantijas saistības un pretenziju pieteikšanas kārtība.

1. Pircējam ir tiesības Pārdevējam pieteikt prasījumu saistībā ar preces neatbilstību līguma noteikumiem. Tam gan ir noilgums – divi gadi no pirkuma brīža. Garantijas remontu Pircējs var pieteikt mebelu-bode.lv veikalā, kur mēbele ir iegādāta. Šīs tiesības ir spēkā tikai attiecībā uz Pircējiem, kas ir fiziskas personas un ir ievērojušas ekspluatācijas noteikumu 1. un 2. punkta nosacījumus. Gadījumā, ja atklāts preces defekts vai kādas detaļas trūkums, kategoriski aizliegts mēbeli izpakot un montēt.

2. Kad prasījuma pieteikums noformēts, Pircējs tam pievieno arī pirkuma čeku, pavadzīmi, līgumu un montāžas instrukciju, kurā atzīmē defektīvo detaļu. Ja defekts atklājiet izpakošanas vai montāžas laikā, prece jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā. Preces iepakojumu un defektus ieteicams nofotografēt, attēlus nosūtot uz interneta veikala elektronisko pastu: info@mebelu-bode.lv.

3. Ja preces defekts radies ražotāja vainas dēļ, Pircējam ir tiesības pieprasīt tās remontu. Savukārt gadījumā, ja remonts kādu iemeslu dēļ nav iespējams vai lietderīgs, prece Pircējam tiks apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu izstrādājumu. Atgriezt naudu Pircējs ir tiesīgs pieprasīt tikai tādā gadījumā, ja saprātīgā laika periodā nav iespējams ne preces remonts, ne arī atgriešana. Garantija šā dokumenta izpratnē nozīmē, ka Pārdevējs nodrošina preces funkcionalitāti un labu darba kārtību visa garantijas perioda laikā. Garantijas remonts nenozīmē preces kopšanu, apkopi vai detaļu maiņu. Ja Pircējs patvaļīgi veicis remontu, uz šādu preci garantijas saistības neattiecas.

4. Precei, kas garantijas ietvaros nomainīta, netiek piešķirts papildu garantijas termiņš – no preces pirkšanas brīža turpinās sākotnēji noslēgtā līguma garantijas pakalpojuma termiņš.

5. Garantijas saistības neattiecas uz preci, kurai beidzies garantijas termiņš, kuras ekspluatācijas laikā nav ticis ievērots kāds no mēbeles lietošanas instrukcijas noteikumiem, kā arī tad, ja apzinātas vai kļūmīgas patērētāja rīcības dēļ radušies bojājumi, ja defektus izraisījusi mēbeles izmantošana tam neparedzētiem mērķiem vai tā kopta ar līdzekļiem, kas šim nolūkam nav piemēroti. Garantijas nosacījumi nav spēkā arī tad, ja mēbele tikusi pakļauta kukaiņu, mitruma izraisītiem vai mehāniskiem bojājumiem, ja bijuši pārslogoti transformācijas mehānismi, ja tā izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai, ko neparedz instrukcija. Arī tad, ja montāža uzticēta cilvēkam bez kvalifikācijas mēbeļu montāžā vai mēbele salikta nekvalitatīvi, ja atklātas izmaiņas konstrukcijā vai nesankcionēts remonts, garantija nav piemērojama. Tas attiecas arī uz situācijām, kad mēbele bojāta force majeure rezultātā, tai izveidojies dabisks nodilums, pārdevējs pirms pirkuma ir brīdinājis par pazeminātu kvalitāti vai piedāvājis iegādāties samontētā veidā no ekspozīcijas, ja tā bojāta, pašu spēkiem transportējot, vai arī Pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošus dokumentus.